شناسایی استراتژی های منابع انسانی QIAU با رویکرد SRP

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.(عهده دار مکاتبات)

چکیده

با توجه به اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان و نقش آن در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به این موضوع یکی از مهم­ترین دغدغه­های مدیران امروزی است و در این بین دانشگاه­ها به عنوان مرکز پرورش نیروی انسانی توانمند و متخصص از اهمیت زیادی برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی استراتژی­های منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (QIAU) بر اساس رویکرد SRP است. مطالعه انجام شده بر مبنای هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی - پیمایشی می­باشد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری طبقه­ای استفاده شده است. روش­های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون میانگین و آزمون t می­باشد. ابتدا بر اساس رویکرد SRP، طبقه­بندی مشاغل انجام شد و مشاغل به دو دسته اعضای هیأت علمی (رسمی- مدعو) و کارکنان غیر هیأت علمی تقسیم شدند. کارکنان غیر هیأت علمی، خود به دو دسته کارکنان آموزشی و کارکنان اداری- مالی تقسیم شدند. پس از تجزیه و تحلیل­های انجام شده استراتژی­های مناسب این مشاغل مشخص شدند. نتایج نشان می­دهد که در مورد اعضای هیأت علمی، استراتژی پیمانکارانه و در مورد کارکنان غیر هیأت علمی (کارمندان آموزشی- پژوهشی و اداری- مالی)، استراتژی پیمانکارانه با تمایل به استراتژی ثانویه به عنوان استراتژی برتر انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها