بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مراحل مسیر شغلی (کارکنان سازمان ذوب آهن اصفهان)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مراحل مسیر شغلی کارکنان سازمان ذوب آهن اصفهان انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان ذوب آهن، متشکل از مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان ذوب آهن اصفهان است که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای، 400 نفر از مجموع 1200 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری شده دو پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی کاری بر پایه مدل ریچارد والتون که دارای 48 گویه و مراحل مسیر شغلی بر پایه مدل ادگار شاین که دارای 40 گویه شامل چهار مرحله: اکتشاف، استقرار، نگهداری و بازنشستگی می‌باشد. این پرسشنامه­ها بر اساس مقیاس پنج درجه­ای لیکرت تدوین شدند. روایی پرسش­نامه­ها با تایید متخصصان تعیین شد و ضرایب پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب کیفیت زندگی کاری 79/. و مراحل مسیر شغلی 89/. محاسبه گردید. داده­های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شده است. یافته­های این پژوهش نشان می‌دهد؛ از میان هشت مؤلفه کیفیت زندگی کاری تنها مؤلفه­های وابستگی اجتماعی،‌ یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار،‌ قانون­گرایی در سازمان و فضای کل زندگی دارای تفاوت معنی­داری بوده است. به عبارت دیگر بیشترین تأثیر این مؤلفه­ها بر روی چهار مرحله مسیر شغلی به وابستگی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار،‌ قانون­گرایی در سازمان و فضای کل زندگی تعلق داشته و بقیه مؤلفه­ها تأثیر چندانی در مراحل چهارگانه شغلی ندارد. هم­چنین می‌توان گفت وضعیت کیفیت زندگی کاری در هر یک از مراحل مسیر شغلی کارکنان ذوب آهن در سطح متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها