نقش طراحی مجدد شغل در توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف مطالعه «نقش طراحی مجدد شغل در توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت­های دولتی استان گیلان» انجام شده، با روش توصیفی- علّی و مقایسه­ای مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق (6863) نفر از کارکنان شرکت­های دولتی استان گیلان است که تعداد 354 نفراز آن­ها به روش نمونه­گیری قضاوتی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­های استاندارد است که از روایی سازه برخوردار می­باشد و برای پایایی هم از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. اطلاعات جمع­آوری شده از نمونه آماری با نرم­افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده­ها از آزمون T-Value استفاده گردیده است. نتایج آزمون T-Value نشان داد، بین طراحی مجدد شغل و تعهد سازمانی کارکنان و بین طراحی مجدد شغل و توانمندسازی کارکنان و بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها