بررسی تأثیر نام و نشان تجاری بر وفاداری مشتری در صنعت مواد غذایی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

کلیه فعالیت­های سازمان با هدف کسب سود صورت می­گیرد. اما چنان­چه شما در پی کسب سود پایدار هستید، راهی به جز اخذ استراتژی­هایی جهت افزایش وفاداری مشتریان نخواهید داشت که این نیز یک هدف دشوار است. با وجود این، سازمان­ها مزایای قابل اتکایی مانند قدرت نام تجاری­شان را در اختیار دارند که می­توانند با اهرم کردن آن به این هدف خود برسند.
در این مقاله تلاش شده ­است تا به بررسی تأثیر نام تجاری بر وفاداری مشتریان بپردازیم. بدین منظور یک پیمایش میدانی از 160 مشتری از میان مشتریان سه برند فعال در زمینه صنایع غذایی در ایران صورت گرفت. نتایج آزمون مدل مفهومی نشان می­دهد که در این تحقیق دلایل قابل استنادی جهت رد ارتباط میان اعتماد به برند و ارزش درک ­شده برند با ارزش کلی برند یافت نشد و نیز بین تصویر برند و شهرت برند با وفاداری مصرف­کننده ارتباط مستقیمی پیدا نگردید.

کلیدواژه‌ها