بررسی اثر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت سفارشی‎سازی انبوه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

سفارشی‌سازی انبوه یکی از موضوعات جدید مورد توجه علوم مدیریت و بازاریابی به شمار می‌آید، با توجه به اینکه ما در دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارشی‌سازی انبوه) هستیم، در این دوره با توجه به افزایش توقع مشتریان، تولید‎کنندگان ملزم شده‌اند که محصولات خود را با هزینه کم، کیفیت بالا و تنوع زیاد تولید کنند، از طرفی در سال‎های اخیر نظام‎های ارتقای مدیریت کیفیت به سرعت متحول شده‎اند و هم‎اکنون ارتقای مستمر کیفیت با مدیریت کیفیت جامع، جایگاه مهمی یافته‎است. در این راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخ‎گویی به این سوال است که ابعاد مدیریت کیفیت جامع چه تاثیری بر توانایی سفارشی‎سازی انبوه دارند؟ در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم سفارشی‎سازی انبوه و مدیریت کیفیت جامع، شش بعد مختلف مدیریت کیفیت جامع شناسایی و به کمک نرم‎افزار لیزرل رابطه ا ین ابعاد با سفارشی‎سازی انبوه مورد آزمون قرار گرفته‎است. در این راستا مدلی مفهومی ارائه و آزمون شده‎است، و در نهایت نتایج مورد تجزیه‎و‎تحلیل قرارگرفته و میزان تاثیر هریک از ابعاد مشخص شد. درواقع، نتایج به‎دست‎آمده از تحقیق در قالب مدل مفهومیِ ارائه شده، رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و سفارشی‎سازی انبوه را تایید می‎نماید.

کلیدواژه‌ها