تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت ها در مراحل مختلف چرخه حیات

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مراحل مختلف چرخه حیات است. برای انجام پژوهش دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از مدل­های رگرسیونی چندگانه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت طی سال­های 1383 الی 1387 می­باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش نشان داد که اجزای سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت­ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و از میان اجزای سرمایه فکری (سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری و سرمایه انسانی)؛ سرمایه ساختاری تأثیر بیشتری را بر ارزش بازار شرکت­ها دارد. همچنین سرمایه فکری در مرحله رشد تأثیر بیشتری نسبت به مرحله بلوغ دارد. از میان اجزای سرمایه فکری نیز سرمایه ساختاری در مرحله رشد و سرمایه انسانی در مرحله بلوغ بیشترین تأثیر را بر ارزش بازار شرکت­ها می­گذارند.

کلیدواژه‌ها