ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارایه مدل شایستگی­های مدیران بانک و سنجش اعتبار مدل استخراج شده است. بدین منظور سه سؤال تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: 1- شایستگی­های مدیران بانک شامل چه ابعادی است؟ 2- مؤلفه­های تشکیل دهنده ابعاد شایستگی­های مدیران بانک کدامند؟ 3- آیا مدل استخراج شده از تحقیق معتبر است؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) است. طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی می­باشد چرا که ابتدا روش کیفی تحقیق انجام می­پذیرد و سپس با توجه به نتایج به دست آمده، روش کمی انجام می­پذیرد. در بخش کیفی پژوهش با 12 نفر از مدیران برتر بانک مصاحبه به عمل آمد. برای تحلیل مصاحبه­ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در نتیجه، مدل اولیه شایستگی مبتنی بر ابعاد و مؤلفه­های شایستگی مدیران بانک استخراج شد. سپس در قسمت کمی تحقیق برای سنجش مدل، پرسشنامه­ای در میان 136 نفر از مدیران و معاونین برتر شعب و مدیران ارشد و ستادی توزیع شد. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و نرم­افزار آموس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد و مؤلفه­های مدل شایستگی مدیران بانک به جز مؤلفه "تجربه" مورد تأیید واقع شدند.

کلیدواژه‌ها