بـررسی تأثیر ارتقا استانداردهای اخلاقی و بهبـود هنجـارهای ذهنی در کـاهش تمایل به خریـد مصرف کننده از کالای با نام تجاری مشابهِ اصل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 استادیار دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد سلامی واحد مرکزی، ایران

چکیده

در سال­های اخیر، بازار  محصولات با نام تجاری مشابه اصل توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خریدِ مصرف کننده از کالای با نام تجاری مشابهِ اصل در میان دو دانشگاه شهر قزوین می­پردازد. جامعه مورد بررسی، دانشجویان در حال تحصیل دو دانشگاه آزاد و بین المللی شهر قزوین هستند که یک نمونه 415 نفری از آن­ها برای این مطالعه به صورت نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که هنجارهای ذهنی به عنوان مهم­ترین عامل در کاهش تمایل به خرید محصولات با نام تجاری مشابه اصل تأثیرگذار می­باشد

کلیدواژه‌ها