مدل ساختاری اثربخشی سازمانی: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی و مدیریت دانش در شرکت سایپا

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

امروزه، یکی از مهم­ترین منابع راهبردی در شرکت­های خودروسازی، عوامل سازمانی و مدیریت دانش است و پژوهشگران و متخصصان تلاش می­کنند دریابند، چگونه با استفاده مؤثر از این منابع باعث اثربخشی بیشتر شرکت­ها و مؤسسات شوند تا بتوانند به­عنوان مزیت رقابتی از آن استفاده کنند. در این تحقیق مدیریت دانش، نقش میانجیگری را در ارتباط بین عوامل سازمانی (ساختار، فرهنگ، استراتژی) و اثربخشی سازمان که به­صورت موردی در شرکت خودروسازی سایپا مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، می­پردازد. روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله توصیفی و از نوع همبستگی است و به طور مشخصی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ساختار و فرهنگ سازمانی (به جز استراتژی) و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود داشت. همچنین، بین عوامل سازمانی (ساختار، فرهنگ ، استراتژی) و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری و  بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها