ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی (مطالعه موردی: آموزش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

3 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، ایران

چکیده

ضرورت توجه به کیفیت آموزش و بهره‌وری حاصل از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ارزش‌یابی صحیح آن اطلاعات مفیدی را درباره چگونگی طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی در اختیار می‌گذارد. هدف این مقاله ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه طی سال‌های 1386 تا 1387 می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است. با استفاده از مطالعه‌ کتابخانه‌ای و جستجو در اینترنت معیارهای ارزشیابی و ساختار پرسش‌نامه تعیین گردید و داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه می‌باشد که از میان آنها تعداد 88 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. اثر‌بخشی حاصل از برنامه‌های آموزشی و معیارهای آن مورد بررسی قرار گرفت. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه‌ محقق‌ساخته، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و نتیجه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان دهنده‌ این مطلب است که برگزاری دوره‌های آموزشی باید با مطالعه‌ علمی و تعیین نیاز همراه باشد تا بتواند هزینه‌ها و منابعی را که برای برگزاری آن­ها صرف می‌شود پوشش داده و در نهایت موجب تعالی و پیشرفت کارکنان و سازمان گردد.

کلیدواژه‌ها