بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون سازمانی

نویسنده

کارشناس ارشد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات زنجان، زنجان، ایران

چکیده

دنیای کنونی کسب و کار یک فضای پویاست که نرخ تغییر و تحول در آن بالاست. سازمان­هایی در این فضا به حیات خود ادامه می­دهند که بتوانند خود را بر اساس تغییرات موجود تغییر داده و انعطاف پذیری مناسبی داشته باشند. رسیدن به این وضعیت مستلزم پویایی یک سازمان از همه نظر به ویژه از منظر سرمایه اجتماعی است، بر همین اساس هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی می­باشد. این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از منظر مسیر پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شعب بانک ملت استان قزوین بوده و نمونه­گیری از جامعه بر اساس جدول مورگان تعیین گردیده که تعداد آن برابر با 137 می­باشد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطه­ای مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها