بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد شرکت های تولیدی (مطالعه موردی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، موسسه آموزش عالی فارابی، تهران، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

یکی از قابلیت­های مهم در هر سازمانی که می­تواند به سازمان­ها در بهبود عملکرد و بهره­وری کمک کند سرمایه اجتماعی است. از این رو هدف این تحقیق بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد صنایع تولیدی است. در این تحقیق برای سنجش سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و گوشال استفاده گردید. برای گردآوری داده­های پژوهش آن از پرسشنامه استاندارد آنیدرو کریشنا و الیزابت شرودر که توسط بانک جهانی منتشر گردیده و با توجه به ساختار سازمانی و فرهنگی سازمان­های ایرانی اصلاح شده، مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن نیز بر اساس نظر خبرگان تأیید شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرنباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش سرمایه اجتماعی 1100 پرسشنامه در دو مرحله در 11 کارخانه فعال در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی با جامعه آماری 1668 نفر توزیع شد که از این تعداد 647 پرسشنامه جمع­آوری گردید. برای بررسی عملکرد، هفت شاخص مالی و غیر مالی تعیین و سپس همسان­سازی گردید. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران میانی، کارمندان و کارگران شرکت­های مورد مطالعه بودند. با توجه به این که تحقیق از نوع همبستگی بوده، جهت تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شـد. نتایج حاصل از این تحقیق نشـان داد که در این یازده شرکت بین سرمایه اجتماعی و برخی از شاخص­های عملکردشان رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. به عبارت واضح­تر، با افزایش سرمایه اجتماعی برخی از شاخص­های عملکرد بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها