ارزیابی نقش های مدیران ورزشی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 مربی دانشکده تربیت بدنی و حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند، پرند، ایران

چکیده

نقش­های مدیریتی مجموعه­ای از رفتارهایی هستند که اشخاص در زمینه مشاغل و وظایف خود از پست­ها و موقعیت­هایشان انتظار دارند و رضایت شغلی یکی از متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی است که در پیشرفت کار یک سازمان و بهره­وری آن نقش مهمی ایفا می­کند. اما سازمان­های ورزشی (سازمان تربیت­بدنی و فدراسیون­ها) نهاد اصلی و تأثیرگذار بر تمامی فعالیت­های ورزشی و مرجع تدوین راهبردها و خط­مشی­های کلان ورزشی هستند، لذا مدیران آن باید از قابلیت­های بالایی برخوردار باشند و لازم است نقش­های آن­ها مورد بررسی قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نقش­های مدیران ارشد ورزشی با رضایت شغلی کارکنان بوده است. یافته­های تحقیق حاضر نشان می­دهد که با بهبود نقش­های مدیریتی می­توان رضایت بیشتری در میان کارکنان به وجود آورده و زمینه تغییر و حرکت به سمت پیشرفت را فراهم نمود. همچنین به مدیران کمک خواهد کرد تا پیچیدگی شغلی، نقاط قوت و ضعف و وضعیت موجود سازمان خود را شناسایی نمایند. این یافته برای مدیران این پیام را دارد که اگر نقش­های خود را به طور مؤثر ایفا کنند، می­توانند تعاملات و همکاری بین کارکنان را افزایش داده و از توانایی آن­ها، در تحقق اهداف سازمانی بهره­مند شوند.

کلیدواژه‌ها