شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک هایMADM

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 مربی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

انتقال تکنولوژی مناسب، یکی از بهترین راه­های برطرف کردن ضعف­های تکنولوژیکی و کسب مزیت رقابتی می­باشد. یک انتقال تکنولوژی مناسب مستلزم شناخت عواملی است که در این انتقال مؤثر هستند.از این رو تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی می­پردازد. در این تحقیق با استفاده از مدل ارایه شده توسط لای و تسای و همچنین مصاحبه با اساتید و خبرگان، عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی شناسایی شدند. سپس برای رتبه­بندی این عوامل از تکنیک­هایAHP ، تاپسیس و الکتر استفاده شده است. از آن­جایی که هریک از روش­های مذکور، در برخی موارد رتبه­بندی متفاوتی را ارایه کرده­اند، برای رسیدن به یک رتبه­بندی واحد از روش­های ادغام (میانگین، بردا و کپ­لند) استفاده شـده است. نتایج ایـن تحقیق نشان می­دهد که عامل تکنولوژیکی، مهم­ترین عامل مؤثر در انتقال تکنولوژی است. همچنین به ترتیب، عوامل کارکنان، عوامل صنعتی، هزینه و سازمانی دارای بیشترین اهمیت یا اولویت هستند.

کلیدواژه‌ها