نقش توانمندسازی روان شناختی در ارتقای تعهد سازمانی با توجه به سطح تحصیلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رشت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

امروزه تحقیقات نشان می­دهد که یکی از نتایج سودمند توانمندسازی کارکنان، افزایش وفاداری آن­ها به سازمان است. لذا در این مقالۀ تحقیقی این سئوال مطرح می­شود که توانمندسازی روان­شناختی چه نقشی در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان دارد؟
به منظور پاسخگویی به این سئوال، از روش توصیفی- همبستگی استفاده گردید. باتوجه به این­که جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رشت بوده، از این جامعه به روش قضاوتی نمونه­گیری گردید که تعداد این نمونه­ها با استفاده از جدول مورگان 234 کارمند تعیین شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین توانمندسازی روان­شناختی و تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رشت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سطح تحصیلات کارکنان می­تواند نقش توانمندسازی روان­شناختی در ارتقای تعهد سازمانی را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها