بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی ناملموس جایگاه مهمی در سازمان­ها پیدا کرده است. به کارگیری هر چه بهتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازماندهی شده و مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان­ها ایجاد می­کند اما از سوی دیگر مدیریت دانش ناموفق می­تواند هزینه هنگفتی را به سازمان تحمیل کند.
امروزه مدیریت دانش به موضوعی مهم و حیاتی برای موفقیت سازمان­ها تبدیل شده است سازمان­ها برای حفظ و بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی، به بهبود عملکرد خود نیاز دارند. در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آن­چه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان­ها می­گردد، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست امروز سازمان­ها در کسب و یادگیری دانش و اطلاعات روز آمد به منظور بهبود عملیات و ارایه  خدمات و محصولات مطلوب­تر بسیار سبقت گرفته­اند.
این مقاله قصد دارد روابط ما بین عوامل (توانمندی­ها)، فرآیندهای مدیریت دانش را بررسی نماید. برای این منظور پژوهش پیمایشی گسترده­ای در 80 بانک و شرکت­های بیمه صورت گرفت و در نهایت40 پرسشنامه جمع­آوری شد. تجزیه تحلیل داده­ها نشان داد که ما بین توانمندی­ها، فرآیندهای مدیریت دانش به لحاظ آماری ارتباط قابل توجه و معناداری وجود دارد و در نهایت توانمندی­های مدیریت دانش باعث بهبود فرآیندهای مدیریت دانش می­شود.

کلیدواژه‌ها