بررسی تأثیر شاخص‌های بازاریابی درونی بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با تأکید بر خلق دانش (موردکاوی شرکت ایپکو)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین، قزوین، ایران

چکیده

در عصر اطلاعات، سازمان‌های خلق­کننده و برخوردار از دانش، دارای مزیت رقابتی و شانس بیشتری برای بقاء هستند. این سازمان‌ها از دانش موجود (شامل دانش و تجربیات داخلی منابع انسانی خود و تجربیات سایر سازمان‌ها)، نهایت بهره را برده و دانش جدید خلق می­نمایند. بازاریابی درونی به­عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرآیند دانش سازمانی، محور اصلی مطالعه این پژوهش است. در این تحقیق تأثیر شاخص‌های متغیر بازاریابی درونی (حمایت مدیریت ارشد، حمایت فرآیند کسب و کار و هماهنگی‌های میان‌وظیفه‌ای) بر پیاده­سازی مدیریت دانش با تأکید بر خلق دانش مورد بررسی قرار گرفته است.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ آماری این تحقیق شامل 214 نفر از کارکنان واحد تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) است که با توجه به فرمول کوکران، 123 نفر به­عنوان نمـونه آماری و جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شـدند. نتایج داده­ها به وسیله تکنیک­های آزمون همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل­ها نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی‌دار سه شاخص اصلی بازاریابی درونی بر فرآیند پیاده‌سازی مدیریت دانش (با تأکید بر خلق دانش) می­باشد. در این میان بیشترین تأثیر مربوط به شاخص «هماهنگی‌های میان‌وظیفه‌ای» می‌باشد. ضمناً نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که متغیرهای توصیفی تحقیق بر ارتباط میان متغیرهای مستقل و وابسته تأثیرگذار نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها