رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران، (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

در سازمان­های مدرن امروزی تصمیم­گیری گروهی امری اجتناب ناپذیر بوده و برای تسهیل در مشارکت مدیران و کارکنان، کاربردی فراگیر یافته است. دراین میان نمی­تـوان از نقش تعارض در بین تصمیم گیرندگان به سادگی گذشت. امری که ارکان کلیـدی تصمیم را تحت الشعاع قرار می­دهد. در تصمیم­گیری­های گروهی چندشاخصه فازی ممکن است تعارض در هر شاخص مشاهده شود. لذا مدیران برای برون رفت از چنین وضعیتی نیازمند رویکردی نوین در تصمیم­گیری چندشاخصه فازی خواهند بود. سطح بندی تعارض و مواجهه با هر سطح در هر شاخص اساس روشی را تشکیل می­دهد که در تحقیق جاری پیشنهاد شده­ است. این رویکرد نوعاً در محیط غیر قطعی بوده و نیازمند به کارگیری منطق حاکم بر محیط غیر قطعی یعنی فازی خواهد بود. این سطح­بندی قادر است در کمیته­ تصمیم­گیرندگان برای غربال معیارها و گـزینه­ها از یک سو و مداخله شخص ثالث از سوی دیگر به تصمیم­گیری یاری رساند. در پایان مقاله برای رویکرد پیشنهادی مثال عددی از انتخاب تکنولوژی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها