بــررسی شاخص¬های به کارگیــری سیستـم اطلاعات مدیـران ارشد بـا توجه بـه عوامل اثرگـذار بــر به کارگیری این سیستم در شرکت داروسازی البرز دارو (سهامی عام)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

امروزه فن­آوری اطلاعات و تحولات آن به یکی از مهم­ترین عناصر استراتژیک سازمان­ها تبدیل شده است. مدیران ارشد سازمان­ها با تصمیمات خود نقش بسزایی در عملکرد سازمان ایفا می­نمایند و سازمان­ها نیازمند ابزارهای مختلفی برای تجهیز خود به اطلاعات می­باشند. یکی از این ابزارها سیستم اطلاعات مدیران ارشد است که عوامل مختلفی در به­کارگیری آن نقش دارند. هدف این مقاله، بررسی شاخص­های به­کارگیری سیستم اطلاعات مدیران ارشد، با توجه به عوامل مؤثر در به­کارگیری این سیستم اطلاعاتی در سه گروه تکنولوژی، سازمانی و محیطی و رتبه­بندی شاخص­های مربوطه می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد، میانی، عملیاتی و کارشناسان واحد فن­آوری اطلاعات شرکت داروسازی البرز دارو تشکیل می­دهند. برای گردآوری داده­ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق مبتنی بر معادلات ساختاری نشان می­دهد که عوامل تکنولوژی در ابعاد پشتیبانی فنی، شایستگی توسعه دهندگان، ساختار سیستم و امکانات سیستم؛ عوامل سازمانی در ابعاد حمایت مدیریت ارشد، یکپارچگی عملیاتی، اندازه سازمان و حجم اطلاعات؛ و عوامل محیطی در ابعاد عدم قطعیت محیطی و فشارهای خارجی به ترتیب اهمیت در به­کارگیری این سیستم نقش مؤثری دارند. این عوامل حدود 56% از عوامل مؤثر در به­کارگیری سیستم اطلاعات مدیران ارشد را نشان می­دهد بنابراین باید گفت عوامل کلیدی دیگری وجود دارند که در این پژوهش شناسایی نشده­اند

کلیدواژه‌ها