آسیب شناسی سازمانی شرکت های پروژه محور: موردکاوی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال­هـای اخیر به دلیل بروز تحریم­های اقتصادی و برخی مشکلات بودجه­ای دستگـاه­های اجرایی کشـور، مبحث مدیریت تغییر در سازمان­ها و شرکت­های دولتی مورد توجه مدیران عالی قرارگرفته است. یکی از مهم­ترین گام­های اولیه در مدیریت تغییر، شناسایی عوامل اصلی ناکارآمدی وضعیت فعلی سازمان می­باشد. در زمینه آسیب­شناسی وضع موجود سازمان­ها؛ مدل­ها و الگوهای مختلفی ارایه شده است. این پژوهش به دنبال آن است تا با به کارگیری دو مدل (چهارچوب فنی، سیاسی وفرهنگی تیچی ) و مدل (استاندارد PMBOK) نشان دهدکه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (شرکت مورد مطالعه این پژوهش) درچه حوزه­ها و زمینه­هایی دارای مشکل می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت مذکور می­باشد. براساس نتایج حاصله از روش دلفی به کار رفته در این پژوهش، شرکت در پنج حوزه اصلی استراتژی، سیستم­ها، ساختار، پرسنل و فرآیندهای سازمانی دارای آسیب­ها و مشکلاتی بوده که عمده­ترین حوزه این مشکلات در بخش ساختاری بروز نموده و شرکت نیازمند بازبینی و اصلاح ساختار خود با توجه به مأموریت­های جدید می­باشد

کلیدواژه‌ها