ارایه الگوی مناسب مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد قابلیت ایجاد دانـش سازمـانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیاردانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمان، کرمان، ایران

چکیده

مدیریت استراتژیک منابع انسانی حوزه نسبتاً جدیدی از پژوهش مدیریت است که در جستجوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی با دیدگاه کلان و آزمون اثرات عملکرد منابع انسانی بر متغیرهای سطوح عملکرد سازمانی به جای نتایج فردی می­باشد [6]. این مقاله بر روی نتایج قابلیت ایجاد دانش سازمانی تمرکز می­کند. به طور ویژه این مقاله بررسی می­کند که چگونه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان­های دولتی ایران می­تواند برای ایجاد و حمایت از قابلیت دانش سازمانی مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت چگونه با نوآوری سازمانی مرتبط می­باشد. در نهایت بر مبنای نتایج پژوهش، مدل مناسبی برای سازمان­های دولتی ایران ارایه می­گردد. نتایج  نشان می­دهد که زیر ساخت­های چهارگانه مدیریت استراتژیک منابع انسانی به طور قابل ملاحظه­ای با سه ویژگی نیروی کار (سرمایه انسانی، انگیزش کارمند و چرخش کارمند) مرتبط می­باشد. همچنین ویژگی­های نیروی کار نیز به طور قابل ملاحظه­ای با قابلیت ایجاد دانش سازمانی مرتبط می­باشد. در نهایت نتایج ارتباط قابل ملاحظه­ای را میان قابلیت ایجاد دانش سازمانی با نوآوری سازمانی نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها