رابطه عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان: نقش واسطه جوّ سکوت سازمانی، عجین شدن با شغل و تحلیل رفتگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

در عصر حاضر نقش مؤثر و جایگاه والای کارکنان به مثابه سرمایه‌های انسانی و عامل بالقوه ایجاد کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها بیش از پیش توسط مدیران درک شده است. از این رو، پژوهش‌هایی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان و در نتیجه عملکرد فردی و سازمانی انجام شده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی روابط علّی میان چند متغیر سازمانی مرتبط به کارکنان یعنی: عدالت سازمانی ادراک شده، جوّ سکوت سازمانی، عجین شدن با شغل، تحلیل رفتگی و تمایل به ترک خدمت کارکنان قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها و سنجش متغیرها پرسشنامه‌ تعیین شد و نمونه­گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای از جامعه کارکنان یکی از سازمان­های دولتی استان خراسان رضوی انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی گویای رابطه همبستگی معنادار میان کلیه متغیرهای پژوهش است و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می‌دهند عدالت سازمانی هم از طریق متغیرهای واسطه جوّ سکوت سازمانی، عجین شدن با شغل و تحلیل رفتگی و هم به طور مستقیم می‌تواند تمایل به ترک خدمت کارکنان را پیش­بینی کند.

کلیدواژه‌ها