بررسی رابطه ظرفیت های مثبت روان شناختی با میزان تعهد سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش کازرون)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، واحد شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، واحد شیراز، شیراز، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

توجه به مقوله نیروی انسانی یکی از چالش‌های اساسی سازمان­ها در عصر رقابتی حاضر به حساب می‌آید، به طوری که یکی از مهم­ترین شاخص­های پیشرفت و تعالی سازمان وجود نیروی انسانی متعهد و وفادار می­باشد؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی رابطه امیدواری، خوش­بینی و تاب­آوری از مؤلفه­های ظرفیت­های مثبت روان‌شناختی و تعهد سازمانی با ابعاد تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر به عنوان یکی از پیامدهای مرتبط با کار انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 855 نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهر کازرون می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش طبقه­بندی متناسب تعداد 265 نفر به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. داده‌ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS و دو شاخص توصیفی (میانگین، تحلیل واریانس و ...) و استنباطی (رگرسیون چندگانه هم­زمان، ضریب پیرسون و ...) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­های حاصل از تحلیل‌های آماری به طور واضح بیان­گر رابطه مثبت و معنادار میان ظرفیت­های مثبت روانشناختی  و مؤلفه‌های آن و تعهد سازمانی است.

کلیدواژه‌ها