بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی مطالعه موردی: بانک پارسیان (شعبه مرکزی تهران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، تهران، ایران (عهده دارمکاتبات)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهدر سال­های اخیر روند رو به رشدی در توجه سازمان ­ا به یادگیری سازمانی و توانمند­سازی کارکنان به دلیل نقش اساسی که می­توانند در بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی برای سازمان­ها ایفا کنند، صورت گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه توانمند­سازی روانشناختی با یادگیری سازمانی کارکنان بانک پارسیان-شعبه مرکزی تهران است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی وضعیت بانک پارسیان از لحاظ متغیرهای توانمند­سازی و یادگیری سازمانی از آزمون دو جمله­ای و همچنین برای بررسی رابطه میان ابعاد توانمندسازی با یادگیری سازمانی از آزمون همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بانک پارسیان تهران از لحاظ متغیرهای یادگیری سازمانی و توانمند­سازی روانشناختی در وضعیت مناسبی (بالاتر از میانگین 3) قرار دارد. همچنین آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که میان ابعاد توانمند­سازی روانشناختی کارکنان با یادگیری سازمانی رابطه مستقیم و معنی­دار وجود دارد و در میان ابعاد توانمند­سازی روانشناختی، احساس شایستگی بیشترین رابطه و احساس مؤثر بودن کمترین میزان رابطه را با یادگیری سازمانی دارد

کلیدواژه‌ها