پژوهشی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر تصمیم¬گیری استراتژیک مدیران در شرکت¬های شهرک صنعتی

نویسندگان

1 مربی دانشکده مدیرت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران، (عهده¬دار مکاتبات)

2 مربی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

با گذشت سه دهه از عمر تحقیقات در حوزه سرمایه­های فکری و نقش و مدیریت بهینه این سرمایه­ها، لزوم آگاهی از رویکرد­های نوین در رفع
نارسایی­­های اجرای برنامه­­های اقتصاد دانش محور در شرکت­­ها به ­شدت محسوس است. در پرتو دانش مدیریت سرمایه­­های­ فکری و بکارگیری
رویکردهای نوین است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آتی صحنه رقابت در آتیه مدیران نقش گرفته و با تصمیم­گیری­­های سریع موجبات توسعه سازمان فرآهم می­­آید. هدف این مقاله تشریح و تبیین تغییر گرایش در ارزش شرکت­­ها از دارایی­های مشهود به سمت سرمایه­­های نامشهود و تأثیر آن بر وضعیت تصمیم­گیری استراتژیک مدیران شرکت­های تولیدی و صنعتی است. بدین منظور از طریق پرسشنامه داده­­ها از مدیران جمع­آوری و با تحلیل رگرسیون شدت تأثیرگذاری اجزای مدیریت سرمایه فکری بر ابعاد تصمیم­گیری استراتژیک مدیران (خردگرایی، رفتار سیاسی، شهود) مشخص شد. یافته­­های این تحقیق نمایان ساخت که اجزای مدیریت سرمایه ­فکری با ابعاد تصمیم­­گیری استراتژیک مدیران رابطه معنی­­داری داشته و بر آنها تأثیرگذار هستند. نتایج نشان داد در اکثر شرکت­­ها، سرمایه­­های فکری در سطح مناسبی بوده، ولی به موضوع و روش استفاده از این سرمایه­­های فکری به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم­­گیری مدیران توجه کمتر وجود داشت. بنابراین شکاف توجه کمتر به سرمایه­های فکری می­­تواند با کاربرد چارچوب­های نوین سرمایه­ فکری در سایر واحدهای صنعتی نیز برای اتخاذ خط­مشی­­های مناسب رفع و تعالی­­شان را منجر گردد.

کلیدواژه‌ها