ادغام نظرات مدیریت و مشتریان در تعیین ترکیب تولید به کمک تئوری محدودیت های اصلاح شده فازی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

یکی از مهم­ترین حوزه­های کلیدی در زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل فعالیت‌هایى نظیر تهیه مواد، برنامه­ریزى تولید و کنترل موجودى و عرضه کالاست. با برنامه­ریزی­هایی که در این حوزه انجام می­گیرد، می­توان مشخص نمود از هر محصول چه تعداد و چه زمانی تولید کرد. تولیدکنندگان برای تولید محصولات اولویت­هایی را مدنظر دارند که می­تواند بر اساس ظرفیت خطوط، میزان منابع انسانی و... تعیین شود. علاوه بر این اولویت­هایی نیز بر اساس خرید محصولات مختلف مدنظر مشتریان می­باشد. در نتیجه تعیین میزان تولید هر محصول با توجه به اولویت مد نظر مشتری و ظرفیت خطوط از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد. از سوی دیگر به دلیل ماهیت غیرقطعی داده­ها در دنیای واقعی تولید، رویکرد منطق فازی در مورد ظرفیت، زمان پردازش و سود قابل استفاده است. لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از تئوری محدودیت­های اصلاح شده فازی و اولویت­های مدنظر مشتریان، ترکیب تولیدی مشخص ­شود که به کمک آن، تعادلی میان اولویت­های تولیدکننده و مشتریان برقرار ­گردد. روش پیشنهادی به کمک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان­دهنده کارایی این روش در مسائل دنیای واقعی می­باشد.

کلیدواژه‌ها