طراحی مدل تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی کارکنان

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی کارکنان در یک سازمان آموزشی انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی بوده و از لحاظ طرح تحقیق، توصیفی تلقی می­شود که با بهره­گیری از روابط ریاضی به دنبال شبیه­سازی روابط بین متغیرهاست. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان بوده که با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرآیند مدل­سازی این تحقیق از شبکه­های عصبی فازی انطباقی بهره گرفته شده که در معماری آن متغیرهای کیفیت زندگی کاری به عنوان ورودی و سرمایه اجتماعی به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی مدل از داده­های آموزشی و داده­های امتحانی که در قالب آموزش هیبریدی صورت گرفته، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها