بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: صنایع فلزی شهرصنعتی کاوه)

نویسندگان

1 مربی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خلاقیت کارکنان در صنایع ­فلزی شهر صنعتی کاوه در سال 1391 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 4700 نفر از کارکنان شاغل در صنایع فلزی شهر صنعتی­کاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی 355 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات       به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم­افزار  SMART PLS 2.0در دو بخش مدل      اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی­های فنی پرسشنامه به وسیله­ شاخص­های پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در بخش دوم، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنادار سبک رهبری مدیران را بر خلاقیت کارکنان در جامعه پژوهش تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها