یک روش جدید جهت محاسبه بردار وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

این مقاله به ارائه یک رویکرد جدید جهت استخراج بردار وزن از ماتریس­های مقایسات زوجی فازی می­پردازد. جهت این امر یک مدل بهینه سازی غیر خطی ارائه شده است که با حل این مدل، وزن­های قطعی از ماتریس­های مقایسات زوجی فازی استخراج می­شود و همچنین جهت حل این مدل ریاضی، یک چهارچوب مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. روش پیشنهادی این مقاله برخلاف بسیاری از روش­های قبلی منجر به ارائه وزن­های قطعی و دقیق از ماتریس­های مقایسات زوجی فازی سازگار و ناسازگار می­شود که بدین وسیله نیاز به عملیات اضافی فازی و رتبه­بندی اعداد فازی را از بین می­برد. جهت نشان دادن عملکرد روش پیشنهادی، این روش با دو روش تحلیل فراخ و حداقل مربعات لگاریتمی فازی تجدید نظر شده مقایسه شده است که نتایج نشان دهنده کیفیت بالاتر جواب­های روش پیشنهادی می­باشد.

کلیدواژه‌ها