تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیت کار راهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قزوین

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیت کار­راهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی استان قزوین پرداخته است. جامعه آماری 203 نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی استان قزوین و حجم نمونه 130 نفر به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده است. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه قابلیت استخدام وندر هیجدی و وندر هیجدن با پنج بعد تخصص حرفه­ای، پیش­بینی و بهینه­سازی، انعطاف­پذیری شخصی، حس سازمانی و توازن و پرسشنامه موفقیت کارراهه گاتیکر و لاروود با پنج بعد موفقیت شغلی، موفقیت بین فردی، موفقیت مالی، موفقیت سلسله مراتبی و رضایت از زندگی هستند. پایایی پرسشنامه­ها بر حسب آلفای کرونباخ اندازه­گیری شد که میزان آن برای پرسشنامه اول 0.925و برای پرسشنامه دوم 0.903 است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که ابعاد قابلیت استخدام بر موفقیت کارراهه تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها