طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه¬آزاداسلامی، واحدعلوم ¬و تحقیقات تهران، تهران، ایران. (عهده¬دار مکاتبات)

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

4 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش، برنامه­ریزی تولید و کنترل میزان موجودی به عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول از
مصرف­کنندگان به تولیدکنندگان ابتدایی در جریان بوده و از آنجاکه عامل مقدار اقلام قابل بازیافت و انهدامی محصولات برگشتی، پیوسته در شرایط عدم قطعیت و احتمالی قرار دارند، بنابراین می­بایست مدلی طراحی شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تاخیر و با
انعطاف­پذیری بالا و حداقل هزینه­های زنجیره تامین باشد.
پژوهش حاضر در صدد است با طراحی مدل­ ریاضی چند هدفه و بهینه­سازی آن به گونه­ای عمل نماید که هزینه موجودی و تولید، میزان ضایعات و مدت زمان فرآیند بر روی محصولات برگشتی حداقل گردد و در نهایت­ رضایت مشتریان و سودآوری سازمان را به حداکثر برساند. مساله برنامه­ریزی تولید و کنترل موجودی پژوهش به دلیل قرارگیری در گروه مسائلNP-Hard، با روش­های گرادیان مبنا به راحتی قابل حل نبوده و از این رو الگوریتم ژنتیک برای حل مدل ریاضی آرمانی – فازی پژوهش استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها