به کارگیری نظریه‎ی رفتار برنامه‎ریزی شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف‎کنندگان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین،ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین،ایران

چکیده

شروع اهمیت و توجه به محیط‎زیست به سال‌های1960 و اوایل سال 1970 برمی‌گردد، زمانی که نگرانی درباره تاثیر الگوهای تولید و مصرف در مورد محیط‎زیست با توجه به بحث در مورد اثرات بهداشتی و تاثیر رشد اقتصادی و افزایش جمعیت، شدت پیدا کرد. به دلیل تقاضای مصرف‎کنندگان دهه گذشته شاهدی بر هجوم برند‌های دوستدار طبیعت به بازار بوده است. در نتیجه بازاریابی محصولات دوستدار طبیعت اجازه ظهور یک استراتژی چند بعدی و روند تاکتیکی را منجر شد که بر آن اساس در این پژوهش به مطالعه قصد خرید سبز مصرف‎کننده و رفتار خرید بر پایه تئوری رفتار برنامه‎ریزی شده ( تی. پی. بی) پرداخته شد. نمونه‎گیری به ‎صورت تصادفی ساده از شهروندان قزوینی انجام شده است. تعداد 428 پرسشنامه کامل شده و از روش مدلیابی معادلات ساختاری برای تجزیه ‎و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می­دهند که نگرش نسبت به مسائل زیست‎محیطی مهم‌ترین عامل پیش‎بینی‎کننده رفتار است. همچنین طبق یافته‌ها، مشاهده می‌شود که هنجارهای ذهنی، نگرش نسبت به مسائل زیست محیطی بر قصد خرید سبز تاثیرگذار بوده و قصد خرید سبز بر رفتار سبز تاثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها