تبیین ارزش‌های مصرفی مالکان خوردوهای سواری و تاثیر آن بر انتخاب نام تجاری (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان،ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

اهمیت نام تجاری و تأثیر آن در فروش محصولات و خدمات به طور فزاینده­ای در حال گسترش است. در این زمینه تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر انتخاب نام تجاری از دیدگاه رفتاری توسط مشتریان پرداخته است، به همین منظور از تئوری ارزش‌های مصرف استفاده شده است، تا ارزش‌های مصرفی موثر بر انتخاب نام تجاری و همچنین رابطه بین شهرت شرکت و ارزش‌های مصرفی مشتریان را مشخص نمایند. با استفاده از پرسشنامه، اقدام به
جمع­آوری داده­های مورد نیاز از مالکان خودروهای سواری مدل 75 تا 88 تولیدی شرکت ایران خودرو در سطح شهر تهران در خصوص ارزش‌های مصرف و شهرت شرکت گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل تشخیصی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از تأثیرارزش‌های مصرف بر انتخاب نام تجاری بوده و نشان می­دهد که با استفاده از این تئوری می­توان اقدام به پیش­بینی نام تجاری انتخابی توسط مشتریان نمود. همچنین نرخ موفقیت مدل فوق در پیش­بینی صحیح انتخاب نام تجاری 5/54% بدست آمد و در نتیجه مشخص شد، تأثیر شهرت شرکت بر ارزش‌های مصرفی مشتریان معنی­دار می­باشد.

کلیدواژه‌ها