شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر برتسهیم دانش بین کارکنان دانشی با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی(F-MCDM)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

3 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم اقتصادی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر تسهیم دانش کارکنان دانشی سازمان و اولویت­بندی این عوامل، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین به ارائه چارچوبی برای مدیران، برای اشتراک دانش از سوی کارکنان دانشی و افزایش تمایل آن­ها در این امر، به منظور غلبه بر مشکلات فعلی سازمان پرداخته شده است.
 در اقتصاد دانشی، سازمان­های دانش محور به طور خاص، حساب ویژه­ای روی کارکنان خود باز می­کنند. تسهیم دانش برای سازمان ها مهم است؛ چرا که آنها را قادر می­سازد مهارت­های خود را بهبود دهند و برایشان ارزش، اعتبار و مزیت رقابتی ایجاد می کند؛ زیرا وقتی دانش فردی و تجارب کارکنان با هم به اشتراک گذاشته شده و ترکیب شود، نوآوری بوجود می­آید.
در راستای پاسخ به سوالات تحقیق از تکنیک­های معتبر تصمیم­گیری چندمعیاره فازی (F-MCDM)  استفاده شده است. جهت تعیین اهمیت نسبی معیارها و رتبه­بندی آن­ها تکنیک AHP  فازی مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت برای اولویت­بندی گزینه­های مدل سلسله مراتبی (مراحل چهارگانه فرآیند تسهیم دانش) از تکنیک TOPSIS  فازی استفاده شده است. بر اساس نتایج رتبه بندی" شاخص اعتماد به مدیریت"، با بیشترین وزن، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. همچنین پس از بررسی میزان تاثیر هریک از 21 شاخص مذکور بر چهار مرحله فرآیند تسهیم دانش، "درونی سازی" در حوزه مورد مطالعه، بیشتر از سایر مراحل فرآیند تسهیم دانش دارای اهمیت است

کلیدواژه‌ها