ارائه مدلی از رهبری اخلاقی سازگار با سازمان های دولتی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران( عهده دار مکاتبات)

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه در تجزیه و تحلیل سازمان­های دولتی، پرداختن به اخلاق و ارزش­های اخلاقی یکی از الزامات است و رهبران سازمان نیز برای آنکه بتوانند کارکنان خود را برای دستیابی به هدفی مشترک متقاعد سازند، باید بدون استثنا به اخلاقیات پذیرفته شده­ای پایبند باشند. در این مقاله سعی گردیده با توجه به این الزامات به بررسی سبک رهبری اخلاقی در سازمان­های دولتی پرداخته شود. ابتدا مسائل و چالش های مهم اثرگذار بر شکل گیری این سبک رهبری تشریح می­گردد. سپس مفهوم رهبری اخلاقی، ساختار و تئوری­های مرتبط و ویژگی­های این موضوع از نگاه اندیشمندان مختلف بررسی شده و در نهایت مدل مفهومی اولیه که تحت تأثیر دو عنصر فردی و مدیریتی می­باشد نشان داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها