بررسی تاثیر مدل ارزش ویژه مشتری در شکل گیری برند رستوران های زنجیره ای

نویسندگان

1 استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

در سال­های اخیر، محققان، مفهوم ارزش ویژه مشتری را به عنوان معیار کلی موفقیت در بازاریابی، پیشنهاد کرده­اند. صنعت رستوران­های زنجیره­ای نیز در این رابطه، مستثنا نمی­باشد. مدل­های مختلفی در زمینه ارزش ویژه مشتری وجود دارد که ارزش ویژه رابطه، ارزش کسب شده و ارزش ویژه برند سه محرک اصلی آن می­باشند که هدف این پژوهش بررسی تاثیر محرک­های ارزش ویژه مشتری بر شکل­گیری برند رستوران­های زنجیره­ای می­باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری آن مشتریان رستوران زنجیره ای آیدا در شهر کرج می­باشد که از میان نمونه­ای 384 نفره به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب گردیده­اند. ابزار پژوهش پرسشنامه­ای با 29 سوال است که توسط هیون در سال 2009 تهیه شده و توسط نرم افزار LISREL با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری به آزمون شش فرضیه پژوهش پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارزش ویژه برند، ارزش ویژه رابطه و ارزش کسب شده بر ارزش ویژه مشتری در تشکیل برند رستوران­های زنجیره­ایتاثیر دارد و همچنین مشاهده شد که ارزش ویژه برند و ارزش کسب شده بر ارزش ویژه رابطه تاثیرگذار می­باشند

کلیدواژه‌ها