بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف تحقیق، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک­های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان می­باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی است. جامعه  آماری شامل مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان می­باشد. تعداد آنها 125 نفر است. تعداد نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده برابر 93 نفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به داده­های مورد استفاده در تحقیق از دو پرسشنامه هوش هیجانی با ضریب پایایی 84/0 و سبک­های تصمیم­گیری با ضریب پایایی 71/0 استفاده شد. داده­ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرارگرفت. یافته­ها نشان داد که بین هوش هیجانی و سبک تصمیم­گیری شهودی، رابطه معنادار وجود ندارد. بین هوش هیجانی و سبک­های تصمیم­گیری آنی و اجتنابی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین سبک­های تصمیم­گیری، سبک­های عقلایی وابستگی و آنی قادر به پیش­بینی هوش هیجانی هستند. در انتخاب سبک تصمیم­گیری و میزان هوش هیجانی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری به دست نیامد؛ ولی بر اساس تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که سابقه کار و سن، بر رابطه یین سبک تصمیم­گیری و هوش هیجانی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها