بررسی رابطه شادکامی کارکنان و نوآوری در سازمان های دانش بنیان

نویسندگان

1 استادیاردانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شادکامی و نوآوری در سازمان­های دانش بنیان با استفاده از یک مدل هفت بعدی (یادگیری سازمانی، خود گشودگی، مشارکت، عدالت، مثبت اندیشی، ساختار منعطف، تعامل با همکاران) برای شادکامی می­باشد. نمونه آماری پژوهش 75 نفر از کارشناسان تیم تحقیق و توسعه سازمان­های دانش بنیان و پارک­های علم و فناوری استان سمنان بوده و داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه­ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی 0.8 جمع­آوری و سپس به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. یافته­ها بر اساس آزمون­های همبستگی و با استفاده از نرم­افزار SPSS  نشان داد که بین تمامی مولفه­های شادکامی و متغیر نوآوری رابطه معناداری وجود دارد و ضریب همبستگی بالای این رابطه لزوم بکارگیری استراتژی­های عملیاتی موثری را در این راستا توسط مدیران نشان می­دهد. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه­بندی شاخص­ها پرداخته شده و در نهایت ضمن ارائه تفصیلی نتایج، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها