رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین)

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

امروزه توانایی سازمان‌ها در واکنش به تغییرات سریع محیط و پاسخگویی به خواسته‌های مشتریان، از مهم‌ترین امتیازها به شمار می‌آید. چابکی سازمانی را می‌توان به‌عنوان کامل‌ترین و عاقلانه‌ترین واکنش به نیاز تغییرات پیش رو دانست. به‌کارگیری چابکی در بخش دولتی نیز می‌تواند عرصه مناسبی برای رشد و بالندگی این مفهوم باشد. اگر بخش دولتی به ‌چابکی دست یابد، بسیاری از سازوکارهای فرسوده و قدیمی را دور می‌ریزد و به پیشرفت­های خاص در خدمات‌رسانی نائل می‌شود. متأسفانه کارهای کمی در مورد رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان و شناسایی شاخص­های مرتبط با هریک از این ابعاد انجام شده است. هدف از این تحقیق رتبه­بندی ابعاد چابکی، شناسایی موانع اصلی بهبود چابکی، کمک به مدیران برای دستیابی بهتر به یک سازمان چابک است. از این‌رو بررسی گسترده‌ای در ادبیات صورت پذیرفت. در نتیجه این کار، 7 بعد اصلی و 83 شاخص مربوط به ابعاد چابکی، پس از تأیید نخبگان شناسایی شدند. ابتدا ابعاد وارد پرسشنامه و در اختیار خبرگان سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین قرار گرفت، سپس با تکنیک فازی پس از تعیین سطح چابکی سازمان، ترتیب اثرگذاری بر چابکی و موانع اصلی چابکی سازمان (از منظرهریک از ابعاد) با رویکرد مدل­سازی تفسیری ساختاری در این مطالعه موردی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها