ارائه مدلی به منظور برنامه ریزی یکپارچه تولید - توزیع در یک زنجیره تأمین

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشدصنایع، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح شده در زنجیره­ تأمین، برنامه­ریزی یکپارچه تولید- توزیع است. تولید و توزیع یکپارچه محصولات در یک زنجیره تأمین نقش مهمی را در کاهش هزینه­های­ زنجیره بر عهده دارد. در این مقاله، مدلی دو هدفه برای مسئله تولید- توزیع یکپارچه در یک زنجیره تأمین سه سطحی شامل کارخانه­های تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و در طی چندین دوره زمانی ارائه شده است. دو هدف غیر هم راستا شامل کمینه کردن کل هزینه­های زنجیره و به حداقل رساندن هزینه­های مربوط به انبارهای توزیع، در مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده است. از روش Lp- متریک با پارامترهای  P = 1 و P = ∞ به منظور حل مدل، استفاده شده است. در نهایت به منظور اثبات عملکرد مناسب روش حل مسئله، با در نظر گرفتن دو شاخص کیفیت، جواب به صورت تابع هدف، یکپارچه شده و زمان محاسباتی این روش بر روی مسائل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها