تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری شرکت برق منطقه ی استان گیلان

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گیلان، ایران (عهده¬دار مکاتبات

2 دکتری مدیریت، معاونت مالی- پشتیبانی شرکت توزیع برق منطقه¬ای، گیلان، ایران

چکیده

عصر اطلاعات1 و ظهور جامعه شبکه­ای، سرآغاز دگرگونی­های همه­جانبه در ابعاد و عرصه­های مختلف حیات امروز بشری است. عنصر اصلی کنشگرهای اجتماعی و هندسه معرفتی شرایط نوین، بر فهم انگاره­ای متمرکز است که فناوری اطلاعات و ارتباطات2 در کانون آن قرار دارد. اهمیت کنونی این فناوری­ها شاید به همان اندازه­ای باشد که منابع انرژی در انقلاب­های صنعتی گذشته، از ماشین بخار تا الکتریسیته و سوخت­های فسیلی و حتی انرژی هسته­ای داشتند. همانگونه که تولید و توزیع انرژی عامل اصلی و زیربنای جامعه صنعتی محسوب می­شود، تولید و توزیع اطلاعات نیز عنصر زیرساختاری3 جامعه اطلاعاتی است. بر این اساس، با توجه به حضور در عصر اطلاعات آنچه توجه همه شرکت­ها و سازمان­ها را به خود جلب کرده است، سرمایه­گذاری در فناوری اطلاعات4 و بهـره­وری حاصل از آن است. از این­رو شرکت­ها تلاش می­کننـد تا حتی­الامکان از فناوری اطلاعات بهره­برداری کننـد. امروزه صرفه­جویی زیادی در منابع و کاهش هزینه­های سازمان­ها با به­کارگیری فناوری اطلاعات صورت می­گیرد که این امر باعث افزایش بهره­وری سازمان­ها گردیده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر به­کارگیری فناوری اطلاعات بر بهره­وری شرکت برق منطقه­ای استان گیلان از دیدگاه کارکنان شرکت مذکور، انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی- پیمایشی است و نمونه مورد بررسی شامل 74 نفر از مدیران و کارکنان شرکت است که به شیوه نمونه­گیری هدف­دار انتخاب شده­اند. همچنین به منظور جمع­آوری داده­های تحقیق از پرسشنامه­ای 30 سؤالی استفاده شده است. یافته­های به دست آمده از این تحقیق، نشان می­دهد که به­کارگیری فناوری اطلاعات در شرکت برق منطقه­ای استان گیلان، بهره­وری شرکت مذکور را افزایش داده است. در پایان نیز پیشنهادهایی در جهت افزایش بهره­وری شرکت مذکور مطرح شده است

کلیدواژه‌ها