ارائه الگویی به منظور سنجش الزامات اجرای پروژه ERP(مطالعه موردی دانشگاه آزاد قزوین)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 مربی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، آذربایجان شرقی، ایران

4 مربی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

این مقاله با هدف ارائه مدلی جهت بررسی اقدامات و الزامات ضروری پیاده‌سازی سیستم برنامه­ریزی منابع سازمانی (ERP) در یک سازمان ارائه گردیده است. پیاده‌سازی سیستم  ERPمستلزم صرف وقت و هزینه بالایی بوده و تأثیرات عمیقی بر ابعاد مختلف سازمان دارد؛ پس ضروری است قبل از اجرای پروژه مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که حاصل یک پژوهش کاربردی است، ابتدا بر اساس مطالعات دیگر مدل­ها و الگوها در این حیطه به خصوص در ابزارها و الزامات، چارچوب اولیه طراحی گردیده و در گام بعد، مدل مزبور در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ارزیابی و مدل نهایی و فاکتورهای مختلف تأثیرگذار بر پیاده­سازی سیستم مشخص گردیده است. نتایج حاصله از تست مدل نشان می­دهد که دانشگاه، بسترهای مناسبی از نظر فنی، اقتصادی و عملیاتی برای پیاده­سازی یک سیستم ساده ERP به نسبت حداقل استانداردهای اولیه برای توسعه  ERPرا دارد، ولی با وجود برنامه­های مناسب در زمینه توسعه فناوری، ارزیابی آمادگی منابع انسانی در سطحی کمتر از متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها