بررسی تأثیر نگرش‌ شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی در بانک قوامین

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق مشخص نمودن مهمترین شاخص­های مختلف نگرش­های شغلی و میزان تاثیر این شاخص­ها بر میزان تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی می­باشد. سه شاخص وابستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان مهمترین شاخص­های نگرش شغلی انتخاب شدند و پس از تعیین و تایید شاخص­های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته با انجام تحلیل آماری بر روی داده­های جمع آوری شده (آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) مشخص گردید که از بین متغیرهای وابستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، متغیر تعهد سازمانی بیشترین تاثیر را بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی داشته است و وابستگی شغلی کمترین میزان را تاثیرگذار بوده است. همچنین از بین متغیرهای وابستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، متغیر رضایت شغلی بیشترین تاثیر را بر متغیر تسهیم دانش داشته است و متغیر وابستگی شغلی کمترین تاثیر را دارا بوده و رفتار شهروندی سازمانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر تسهیم دانش در سازمان­ها می­گذارد.

کلیدواژه‌ها