بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت مخابرات استان همدان)

نویسندگان

1 دانشیار، موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، واحد ساوه، گروه مدیریت، ساوه، ایران

چکیده

با توجه به اینکه امروزه مدیریت دانش در سازمان­ها اهمیت ویژه­ای یافته است و مدیریت موفق دانش، مشخصه اصلی بقای یک سازمان است، جوامع علمی و تجاری هر دو براین باورند که سازمان­هایی با قدرت دانش می­توانند برتری­های بلند مدت خود را در عرصه­های رقابتی حفظ کنند. همچنین سازمان­ها برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود باید مدیریت دانش و متقابلاً خلاقیت سازمانی کارکنان را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری جهت پیشگامی در عرصه رقابت­پذیری، در زمره برنامه­های اولویت­­دار خود قرار دهند.در این پژوهش تاثیر ابعاد مدیریت دانش شامل تولید و اکتساب دانش، ذخیره و سازماندهی دانش، به اشتراک­گذاری دانش، ارزیابی دانش، بکارگیری دانش، به عنوان متغیر مستقل بر خلاقیت سازمانی کارکنان به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت مخابرات استان همدان می­باشند و این پژوهش از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است و پس از تعیین و تائید شاخص­های مرتبط با متغیر مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه­ای که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 938/0 اندازه­گیری شده است؛ در نمونه آماری متشکل از 250 نفر که به روش تمام شماری نمونه گیری شده است توزیع گردید و تحلیل داده­های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار LISRELبه منظور ارزیابی الگوی معادلات ساختاری و Spss به منظور تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد، ابعاد مدیریت دانش شامل تولید و اکتساب دانش، ذخیره و سازماندهی دانش، به اشتراک گذاری دانش، ارزیابی دانش، بکارگیری دانش بر خلاقیت سازمانی تاثیر گذارند.

کلیدواژه‌ها