مدل ساختار علیّت بهره وری منابع انسانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان البرز)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج، گروه مدیریت، البرز، ایران

چکیده

منابع انسانی توانمند در هر سازمان یکی از عوامل موثر در موفقیت آن سازمان بوده و بهره­وری منابع انسانی به عنوان یک عامل کلیدی در سازمان مطرح است. هدف از این تحقیق مدل سازی رابطه علیّت میان بهره­وری منابع انسانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی است تا بتوان با این شناخت به بهبود بهره­وری منابع انسانی درشرکت آب و فاضلاب استان البرز کمک نمود. ابزار تحقیق پرسشنامه­های استاندارد و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان رسمی و قراردادی شرکت آب و فاضلاب استان البرز بود. برای مدل سازی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. یافته­ها نشان داد رابطه مثبت و معنی دار میان بهره­وری منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد و همچنین رابطه مثبت معنی­دار میان تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی و نهایتاً رابطه مثبت معنی­دار میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها