اندازه گیری میزان اتلاف چیدمان جریان تولید با استفاده از منطق فازی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم جهت کاهش اتلاف و به دنبال آن افزایش بهره‌وری در سازمان‌های تولیدی، داشتن چیدمان تولیدی روان و درست می‌باشد. بنابراین شناسایی و بررسی عوامل مانع تحقق بهره‌وری مورد انتظار در چیدمان جریان تولید، دارای اهمیت فراوان می‌باشد. یکی از این عوامل اتلاف است؛ سازمان‌ها می‌توانند با پیش‌رو قرار دادن الگوی تفکر ناب به بهره‌ور کردن چیدمان جریان تولید پرداخته و محصولات نهایی را با حداقل اتلاف تولید نمایند. آگاهی از میزان اتلاف به سازمان‌ها کمک می‌کند، تا با اتخاذ تصمیمات درست در جهت حذف مواردی که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای در محصول ایجاد نمی‌کنند، اقدام نمایند. از آنجایی که اندازه‌گیری میزان اتلاف، بر مبنای دانش کارشناسان یا استدلال افراد صورت گرفته و این امر نیز با قضاوت‌های ذهنی، اطلاعات مبهم و متغیرهای زبانی در اکثر معیارها همراه است؛ لذا وجود یک تکنیک قوی که بتواند بر مبنای این اطلاعات مبهم به کار گرفته شود، کاملاً محسوس است؛ از اینرو سیستم استنتاج فازی پیشنهاد شده و جهت شبیه‌ سازی آن از نرم‌افزار Matlab استفاده شده است.