بررسی ارتباط بهره‌وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر رابطه بین بهره­وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی را در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مورد مطالعه قرار داده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می­باشد که به شیوه همبستگی انجام شده است و از نظر نوع هدف، کاربردی می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از روش پیمایشی استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می­باشد. به منظور سنجش متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه­ای برگرفته از پرسشنامه استاندارد بینزتاک و همکاران مشتمل بر سه بعد وفاداری، اطاعت و مشارکت و برای سنجش بهره­وری نیروی انسانی از پرسشنامه­ای محقق ساخته استفاده شده است. پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه­ها به صورت تصادفی طبقه بندی شده و تعداد 183 پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردیده است. جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزار SPSS و از روش همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین بهره­وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد و میزان این همبستگی برابر 683/0 می­باشد.

کلیدواژه‌ها