طراحی الگوی صلاحیت مدیران با تاکید برمدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی صلاحیت مدیران با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا انجام شد. برای دستیابی به این هدف با 20 نفر از مدیران در سطوح مختلف در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به روش هدفمند با حداکثر اختلاف انتخاب شده بودند، مصاحبه­ای نیمه ساختار یافته انجام و پرسش­نامه صلاحیت مدیریتی با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا گردید. علاوه بر این مقاله‌ها و کتاب­های مربوط به صلاحیت مدیریت تغییر فرانوگرا، سایت ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شرح شغلی مربوط به مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با تحلیل محتوای منابع شفاهی و نوشتاری، مفاهیم شناسایی و به 4 صلاحیت محوری (صلاحیت‌های مدیریتی-سازمانی، صلاحیت‌های محیط کار، صلاحیت‌های اجتماعی و صلاحیت‌های اثربخشی شخصی)، 20صلاحیت اصلی و81 صلاحیت فرعی تقسیم بندی شدند. در مرحله پایانی نیز اعتبار و پایایی الگو مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها