بررسی میزان تأثیر بازخورد نتایج ارزیابی عملکرد 360 درجه مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال‌های 1391 و 1393

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه رادیولوژی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، واحد پردیس البرز، گروه مدیریت، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

دنیای کسب ‌و کار کنونی، بی‌شک دنیای سازمان‌هاست و متولیان اصلی ایجاد، اداره و توسعه سازمان‌ها، انسان‌ها هستند. در میان این انسان‌ها، جایگاه و نقش مدیران به‌عنوان طراحان، هدایتگران و اداره‌کنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و به‌کارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداشت، ارزیابی و توسعه آنان از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش طولی و مداخله‌ای با هدف تعیین میزان تأثیر بازخورد نتایج ارزیابی عملکرد 360 درجه مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال‌های 1391 و 1393 پایه‌ریزی شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 7 مدیر بوده و جمعاً 418 پرسشنامه تکمیل گردیده است. هر مدیر توسط خود، مافوقان، همکاران و هم‌طرازان و زیردستان مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، وضعیت هر مدیر را در مرحله اول و دوم نشان داد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه، در مرحله اول اختلاف آماری معناداری را بین نتایج خودارزیابی مدیران و دیگر گروه‌ها نشان نداد اما در مرحله دوم، بین نتایج حاصل از خودارزیابی و ارزیابی دیگر گروه‌ها اختلاف آماری معنادار مشاهده گردید. در نهایت نتایج نشان داد که ارائه بازخورد نتایج بر عملکرد مدیران تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها