بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ملت استان لرستان

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، گروه مدیریت، مرکزی، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد نراق، گروه مدیریت، مرکزی، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

با توجه به ورود و توسعه­ی شگفت انگیز تکنولوژی و فناوری اطلاعات در عرصه­های مختلف صنعتی، تجاری و خدماتی می­توان یکی از مهم­ترین بخش­های تأثیر گرفته از این تکنولوژی را بخش ارائه خدمات مالی در نظر گرفت. عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد، جهت استفاده از خدمات مالی مختلف و همچنین ارائه خدمات الکترونیکی مختلف از سوی بانک­ها سبب سهولت دسترسی به خدمات و نیز تنوع ارائه خدمات شده است. در حال حاضر برای بانک­ها دانستن این نکته که استفاده از این خدمات الکترونیکی بر روی جذب منابع بانک تأثیرگذار است، حائز اهمیت فراوان است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ملت استان لرستان می­باشد. این تحقیق به لحاظ روش، توصیفی- علّی است. جامعه آماری کارکنان شعب بانک ملت استان لرستان می­باشند که 150 نفر می­باشند. برای محاسبه نمونه از جامعه تحقیق با توجه به فرمول کوکران در می­یابیم، بایستی 108 پرسشنامه تهیه و در بین اعضای نمونه توزیع گردد. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از روش آمار توصیفی (جداول و نمودار­ها) و آمار استنباطی (آزمون دوجمله­ای و آزمون رتبه­ای فریدمن) و با بهره­گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس فرضیه­های تحقیق نشان داده شد که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک (تلفن بانک، اینترنت بانک، همراه بانک، دستگاه پایانه فروش و دستگاه خودپرداز) بر افزایش منابع بانک ملت تاثیر می­گذارند.

کلیدواژه‌ها